Nederlandse Waddenzee

Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee ligt tussen het Marsdiep bij Den Helder en de Dollard in Groningen. Tezamen heeft het een oppervlakte van 2550 km2. Het gebied telt 11 bewoonde en onbewoonde eilanden. Samen vormen deze eilanden een soort barrière tussen de Noordzee en Waddenzee. Van west naar oost worden ze in omvang steeds kleiner. Aan de grootte en ligging van de eilanden kun je goed zien dat de Waddenzee nog altijd invloed op ze uitoefent. De eilanden slaan aan de westkant af en groeien aan de oostkant weer aan. Om de eilanden te beschermen tegen de zee zijn er in het Nederlandse deel van de Waddenzee op de bewoonde eilanden veelal dijken gebouwd. Buiten deze dijken vind je hier en daar kwelders.

Veranderend landschap

Net als in Duitsland kom je in de Nederlandse Waddenzee de kenmerkende geulen, prielen en wadplaten tegen die de Waddenzee zo bijzonder maken. Door stromingen in het zeewater en de invloed van het getij (eb en vloed) verandert het landschap van de Nederlandse wadden voortdurend. Dit is uniek. Er zijn nog maar weinig plekken in de wereld waar de zee nog zoveel invloed heeft op het uiterlijk van haar omgeving.

Planten en dieren

In het Nederlandse deel van de Waddenzee vind je grote hoeveelheden soorten planten en dieren . Zeehonden zwemmen er rond en gebruiken de kleine en grote wadplaten om op uit te rusten en hun jongen te krijgen. In het Nederlandse deel van de Waddenzee leven er zo'n 8000, waarvan ruim 2100 grijze zeehonden. Dit is het grootste deel van alle grijze zeehonden die naar de Waddenzee komen.

Vissen als de schol, tong, haring en sprot gebruiken de Waddenzee als kraamkamer. Er groeien ontelbare jonge vissen op, die later naar de Noordzee trekken. Je vindt hier ook een aantal plekken die belangrijk zijn voor trekvogels en als broedplaats dienen. Het onbewoonde eiland Griend bijvoorbeeld, waar er jaarlijks duizenden vogels broeden. Veel trekvogels gebruiken het eiland als hoogwatervluchtplaats. Rond laagwater zoeken zij voedsel in de buurt.

Klik hier voor de kaart:

Beschermd gebied Nederlandse Waddenzee