Projecten en activiteiten van de Partnership Hub

De Partnership Hub (de Hub) heeft als doel het volledige potentieel van de aanwijzing als UNESCO Werelderfgoed te benutten d.m.v. het creëren van nieuwe mogelijkheden en het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden voor partners die gezamenlijk werken aan de ondersteuning van de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV, ‘Outstanding Universal Value’). In de Hub worden projecten en activiteiten geïnitieerd, begeleid of verder ontwikkeld en wordt de samenwerking tussen strategische partner-netwerken ondersteund. Binnen de Hub, die de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling als vertrekpunt heeft, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor oude en nieuwe partners, zowel uit de publieke en private sector als uit het maatschappelijk middenveld.

De Hub is gestart met vertegenwoordigers van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) en van de belangrijkste sectoren die betrokken zijn bij het trilaterale werk: het Wadden Sea Team met groene Ngo’s (WST), het onderwijs, de onderzoeks- en toeristische sector, het Wadden Sea Forum (WSF) en de regionale partner- en ambassadeursprogramma's voor de Waddenzee. De administratieve taken van de Hub worden uitgevoerd door de Partnership Hub Administration Unit (de Admin Unit), die ook een ondersteunende rol heeft bij de ontwikkeling van projecten en activiteiten.

De partners hebben overeenstemming bereikt over algemene principes waarop de gemeenschappelijke initiatieven en projecten zich zouden moeten richten. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de bescherming van de OUV, en er dienen stakeholders uit verschillende sectoren en landen bij betrokken te zijn. De volledige lijst van gemeenschappelijke principes is te vinden in de bijlage van het Partnership Hub Concept.

De activiteiten en projecten van de Hub zijn een uitbreiding van en borduren voort op de bestaande inspanningen binnen het Trilaterale Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee – zoals de International Wadden Sea School, de Network Group Education, de Network Group Sustainable Tourism, vroegere en huidige Interreg projecten, het Wadden Sea Flyway Initiative, het Trilateral Programming Committee voor Waddenzee Onderzoek (TPC-WSR), alsmede andere internationale samenwerkingsverbanden.

Projecten en activiteiten die binnen de Hub ontwikkeld worden, krijgen de mogelijkheid voor co-branding met het Waddenzee Werelderfgoed-merk. Door een directe verbinding met het Werelderfgoed te tonen, wordt een project zichtbaarder en draagt het bij aan de bewustwording over het Werelderfgoed Waddenzee. Een merktoolbox biedt uitgebreide handvaten, content, richtlijnen voor branding en betrokkenheid en best practice voorbeelden. Deze kunnen de projectpartners helpen een goede verbinding met het Werelderfgoed Waddenzee te creëren en op een effectieve manier hun eigen verhaallijn te ontwikkelen.


 

Lopende projecten en activiteiten binnen de Partnership Hub

Trilateral Dark Sky Initiative

Het Trilateral Dark Sky Initiative wil de aandacht vestigen op het belang van nachtelijke duisternis voor zowel het ecosysteem als de mens, en wil de kansen die verbonden zijn aan het behoud van deze duisternis benutten. De natuurlijke afwisseling tussen dag en nacht is van grote ecologische waarde, en het behoud ervan komt de bescherming van het Werelderfgoed Waddenzee ten goede. Bovendien wordt het recreatieve potentieel van nachtelijke duisternis nog onvoldoende benut en door het bij dit initiatief mee te nemen, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem en de volksgezondheid. Het initiatief wordt tegenwoordig ondersteund door de PH Admin Unit, met deelname van een breed scala van organisaties, overheden en individuen. Meer informatie is te vinden op het Wadden Sea World Heritage Exchange Platform en op rijkewaddenzee.nl/en/experience-the-darkness/.

 

Sediment Solution Initiative

De natuurlijke dynamiek van de Waddenzee, inclusief de verplaatsing van enorme hoeveelheden sediment in het gebied, vormt één van de drie criteria op basis waarvan de Waddenzee is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Tegelijkertijd heeft deze hoge natuurlijke dynamiek een directe invloed op menselijke woonplaatsen en activiteiten. Op trilateraal niveau bestaan er verschillende visies, beleidsrichtlijnen en praktijken rondom dit onderwerp, en door de klimaatverandering wordt het nog urgenter om kennis en best practice voorbeelden te verzamelen. Het Sediment Solution Initiative wil de dialoog en de uitwisseling van kennis over sedimentbeheer faciliteren, waarbij ook ecologie, klimaatadaptatie en menselijke activiteiten horen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) startte en trok het initiatief tot en met 2022. De PH Admin Unit ondersteunt momenteel, samen met andere organisaties, de voortzetting ervan. Meer informatie is te vinden op het Wadden Sea World Heritage Exchange Platform.

 

Summer School

Het wordt al lang erkend dat het essentieel is voor het toekomstige duurzame beheer van onze natuurlijke hulpbronnen dat jonge mensen kennis kunnen maken met besluitvormingsprocessen rondom milieuvraagstukken. De organisatie van een jaarlijkse zomerschool over onderwerpen die relevant zijn voor de Waddenzee zal studenten, jonge onderzoekers en geïnteresseerde jongeren uit andere sectoren de mogelijkheid bieden om te leren en te netwerken. De uitwisseling met jonge mensen en hun betrokkenheid zal het nastreven van het doel dat in de Trilaterale Onderzoeksagenda beschreven is ondersteunen: het succesvolle en duurzame beheer van het Werelderfgoed Waddenzee, waarbij erkend wordt dat een zeer goed begrip van de onderliggende milieu- en sociaaleconomische processen van de regio is vereist. De Summer School biedt een ideaal platform om jongeren in contact te brengen met deskundigen uit de hele Waddenzeeregio, waaronder senioronderzoekers, beleidsmakers en andere belangrijke spelers, en benadrukt tegelijkertijd de prominente rol van monitoring, onderzoek en wetenschap.

Het initiatief werd in samenwerking tussen de PH Admin Unit, het CWSS en het Trilateral Programming Committee voor Waddenzee Onderzoek (TPC-WSR) ontwikkeld.


 

Eerdere projecten in het kader van de Partnership Hub:

Het ontwikkelen en delen van kennis om de bijdrage van de scheepvaart aan een goed beschermd Werelderfgoed Waddenzee te versterken

De Waddenzee is een op wereldschaal uitzonderlijk ecosysteem met de hoogste waarden aan biodiversiteit. Toch staat het gebied onder toenemende druk door menselijk medegebruik. Het zuidelijke deel van de Noordzee is een van 's werelds drukst bevaren gebieden, en tot nu toe zijn de inspanningen om de scheepvaart duurzamer te maken in relatie tot ecologie en klimaat beperkt gebleven. Met het oog op dit buitengewone werelderfgoed wil dit project positieve veranderingen in zowel de scheepvaart als bij de havens stimuleren, mede door als katalysator te fungeren voor constructieve en langdurige oplossingen voor havens en scheepvaart op basis van samenwerking tussen verschillende spelers. De langetermijnvisie is een duurzame en milieuvriendelijke scheepvaart en havenexploitatie in en rondom een gezond en goed beschermd Werelderfgoed Waddenzee.

Het projectconsortium bestond uit Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Landesverband Niedersachsen (BUND), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Stichting De Noordzee (North Sea Foundation, NSF), Waddenvereniging, WWF Germany (WWF) en het Wadden Sea Forum (WSF).

 

Zeehonden en toerisme

Gewone en grijze zeehonden zijn de grootste zoogdieren die in de Waddenzee leven, het gebied is een habitat van mondiaal belang voor zeezoogdieren. Deze zeezoogdieren zijn niet alleen belangrijk voor de ecologie, maar ook voor het toerisme. Zo leveren bijvoorbeeld de boottochten om zeehonden te spotten een bijdrage aan de lokale economie. Dit project beoogt een evenwicht te vinden tussen de behoeften van de zeehonden en hun leefomgeving en de ontwikkeling van de plaatselijke economie, door de relatie tussen zeehonden en toerisme te onderzoeken en daarbij rekening te houden met zowel de behoeften van natuurbescherming als de belangen van de toeristische sector. Het project werd geïnitieerd en gecoördineerd door het Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research van de Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover.